Złącza rtęciowe
Sprzęgła bezluzowe
Złącza rtęciowe
Złącza ślizgowe z otworem przelotowym
Złącza ślizgowe
Dźwigniki śrubowe, siłowniki elektryczne, serwo siłowniki
Mierniki Przepływowe
Obrotowe złącza przepływowe

Proxy Motion Sp. z o.o.
ul. Sarnia 20
87-126 Obrowo
NIP: PL8792708551

tel. +48 56 682 81 43
fax +48 56 682 81 41
kom. +48 604 544 607
office@proxymotion.eu

Tu jesteśmy

Ogólne Warunki Sprzedaży

1. DEFINICJE
 

Na potrzeby niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży wprowadza się definicje następujących pojęć w nich użytych:

„Sprzedawca” – Proxy Motion Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, pod adresem: ul. Sarnia 20, 87-126 Obrowo, NIP: 8792708551

„Kupujący” – każdorazowy Kontrahent Sprzedawcy nabywający od niego Towary

„Towary i Usługi” – urządzenia, części i akcesoria i/lub usługi znajdujące się w ofercie Sprzedawcy

„OWS” - Ogólne Warunki Sprzedaży

„Korespondencja elektroniczna” - za aktualne przyjmuje się następujące adresy mailowe: office@proxymotion.eu. Każda korespondencja wysłana do Sprzedawcy na inny niż jeden z powyższych adresów uważana będzie za niewysłaną.

 

2. PRZEDMIOT OGÓLNYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY
 

1. Przedmiotem niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży jest ustalenie wzajemnych praw i obowiązków wynikających z zawarcia pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym umowy sprzedaży Towarów. OWS stanowią integralną część umów sprzedaży towarów i świadczenia usług zawieranych między Sprzedawcą i Kupującymi. Zmiana lub wyłączenie poszczególnych postanowień OWS może nastąpić wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Sprzedawcy pod rygorem nieważności.

2. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszych OWS a treścią łączącej strony umowy, zastosowanie mają postanowienia umowy.

3. W razie istnienia wzorca umownego Kupującego, postanowienia w nim zawarte mają zastosowanie tylko, o ile nie są sprzeczne z niniejszymi OWS.

4. Niniejsze OWS mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży towarów i świadczenia usług zawartych w okresie od dnia 01.04.2010 r.

5. OWS dostępne są na stronie internetowej Sprzedającego (www.proxymotion.eu) oraz dołączane każdorazowo do wystawionej przez Sprzedającego faktury sprzedaży.

 

3. ZAWARCIE UMOWY
 

1. Zawarcie umowy następuje poprzez złożenie przez Kupującego pisemnego zamówienia i jego przyjęcie przez Sprzedawcę. Zamówienie uważa się za przyjęte w momencie przesłania Kupującemu pisemnego potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę za pośrednictwem:

a) listu poleconego

b) telefaxu

c) korespondencji elektronicznej

2. Składając zamówienie, Kupujący przedstawia Sprzedawcy kopie następujących dokumentów:

a) aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców KRS lub z ewidencji działalności gospodarczej

b) decyzji o nadaniu numeru REGON

c) decyzji o nadaniu numeru NIP

3. Obowiązek dotyczący przedstawienia dokumentów wymienionych w ust. 2 nie dotyczy zamówień składanych przez Kupujących, którzy pozostają ze Sprzedawcą w stałych stosunkach gospodarczych.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo żądania od Kupującego - przed przystąpieniem

do realizacji zamówienia - ustanowienia - na rzecz Sprzedawcy – nieodwołalnych zabezpieczeń płatności w postaci:

a) gwarancji bankowej,

b) akredytywy dokumentowej,

c) polisy ubezpieczeniowej,

d) cesji wierzytelności,

e) weksla własnego z klauzulą „bez protestu”,

f) poręczenia osób trzecich.

 

4. CENA I WYNAGRODZENIE
 

1. Podstawą ustalenia ceny i wynagrodzenia jest cennik towarów i usług Sprzedawcy, obowiązujący w dniu potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia. Jeżeli przed wysłaniem zamówienia przez Kupującego, Sprzedawca przedstawił pisemnie ofertę Kupującemu, Sprzedawcę obowiązuje zachowanie cen z oferty przez cały okres jej obowiązywania.

2. Jeżeli oferta była wystawiona w walucie obcej, ostateczną ceną za towar jest cena w PLN obliczona po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego wystawienie faktury za sprzedawany towar.

3. W przypadku wystawienia faktury proforma - na fakturze sprzedaży obowiązuje kurs z dnia wystawienia faktury proforma.

4. Wszystkie ceny w ofertach i zamówieniach są cenami netto.

5. Ceny wskazane w cenniku towarów i usług lub w ofercie Sprzedawcy obejmują cenę sprzedaży towaru, wartość usług i koszty opakowania towaru. Wynagrodzenie nie obejmuje kosztów związanych z transportem towaru z magazynu Sprzedawcy oraz montażu zamówionych towarów w miejscu wskazanym przez Kupującego.

 

5. WARUNKI PŁATNOŚCI
 

1. Jeżeli oferta Sprzedającego lub odrębna umowa pomiędzy Sprzedającym i Kupującym nie stanowią inaczej, płatność za sprzedaż towaru lub wykonaną usługę następuje w ten sposób:

- gotówka (w siedzibie Sprzedającego)

- przy odbiorze (jeżeli towar jest dostarczany kurierem w miejsce wskazane przez Kupującego)

- przedpłata na konto Sprzedawcy przed wysyłką towaru na nr konta bankowego Sprzedawcy:

mBank, nr rachunku: 34 1140 2004 0000 3702 7545 6225, ze wskazaniem tytułu płatności.

 

6. REALIZACJA ZAMÓWIENIA I DOSTAWA
 

1. Jeżeli zamówiony towar znajduje się na stanie magazynowym Sprzedawcy, wysyłany jest do Kupującego tego samego lub następnego dnia po przyjęciu zamówienia Kupującego, z zastrzeżeniem punktu 5. niniejszych OWS.

2. W przypadku braku towaru na magazynie Sprzedawca podaje Kupującemu termin realizacji zamówienia w formie pisemnej: list polecony, telefax lub Korespondencja elektroniczna.

3. W przypadku niezależnego od Sprzedawcy opóźnienia w dostawie towaru, termin realizacji zamówienia zostaje przedłużony o czas trwania przeszkody uniemożliwiającej Sprzedawcy terminową realizację zamówienia. W razie opóźnienia w dostawie towaru, Sprzedawca niezwłocznie informuje Kupującego o przyczynie opóźnienia i nowej przewidywanej dacie realizacji zamówienia.

4. O ile strony nie uzgodniły inaczej, dostawa towarów następuje na koszt Kupującego według ustalonych wspólnie zasad spedycji. O ile nie ustalono warunków wysłania towaru, Sprzedawca wedle własnego wyboru zleci profesjonalnemu podmiotowi transport towaru do miejsca wskazanego przez Kupującego.

5. Sprzedawca wolny jest od odpowiedzialności za ubytki, zmiany lub uszkodzenia towaru powstałe podczas transportu. Uszkodzenia towaru nie zwalniają Kupującego z obowiązku zapłaty za towar i nie uprawniają Kupującego do żądania dostarczenia towaru wolnego od usterek lub do żądania zapłaty odszkodowania.

6. Na wyraźne żądanie Kupującego Sprzedawca ubezpieczy transport towarów na warunkach i koszt Sprzedawcy.

 

7. GWARANCJA
 

1. Sprzedawca udziela Kupującemu gwarancji na sprzedany towar na okres 12 (dwanaście) miesięcy od daty dostarczenia towaru. W okresie gwarancji Sprzedawca gwarantuje sprawność techniczną towaru i uzyskanie parametrów technologicznych określonych w specyfikacji technicznej, dołączonej do towaru.

2. Gwarancja nie obejmuje usterek, wad i uszkodzeń towaru będących następstwem nieprawidłowej eksploatacji, montażu oraz normalnego zużycia towaru.

3. Sprzedawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt wad fizycznych towaru lub dostarczenia towar wolny od wad, jeżeli wady te zostaną ujawnione w okresie gwarancji i powstaną z przyczyn tkwiących w sprzedanym towarze.

4. Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji jeżeli nie zawiadomi pisemnie Sprzedawcy o wadzie w terminie 7 dni od dnia wykrycia wady, przy czym powiadomienie musi być dokonane za pomocą: list polecony, telefax lub korespondencja elektroniczna, potwierdzone dodatkowo telefonicznie przez Sprzedawcę.

5. Sprzedawca zobowiązuje się do podjęcia czynności dla usunięcia usterki lub wady w towarze w terminie 7(siedem) dni roboczych, licząc od dnia otrzymania skutecznego powiadomienia od Kupującego.

6. Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji w razie dokonania naprawy towaru bez zgody Sprzedawcy.

7. Strony zgodnie postanawiają, iż w związku z udzieloną przez Sprzedawcę gwarancją, wyłączają prawo skorzystania przez Kupującego z uprawnień z tytułu rękojmi.

8. W przypadku gdy towar wysyłany jest Kupującemu przez firmę kurierską, zobowiązuję się On do sprawdzenia stanu przesyłki przy kurierze firmy kurierskiej. W przypadku zauważenia przez Kupującego jakichkolwiek uszkodzeń w przesyłce Kupujący zobowiązuje się poinformować o tym fakcie kuriera i jak najszybciej Sprzedawcę.

 

8. POUFNOŚĆ
 

1. Na podstawie niniejszych OWS oraz w wykonaniu postanowień art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 tekst jednolity Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926) Kupujący powierza Sprzedawcy przetwarzanie danych osobowych w zakresie sprzedaży i usług zawartych w niniejszych OWS.

2. Strony zgodnie oświadczają, że w stosunku do powierzonych danych osobowych administratorem ich jest Kupujący a Sprzedawca jest podmiotem przetwarzającym dane.

3. Powierzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje następujące czynności:

- zbieranie danych osobowych na dokumentach firmowych Sprzedawcy (oferty, zamówienia, potwierdzenia zamówień, faktury, listy przewozowe i inne dokumenty niezbędne do zaistnienia sprzedaży lub wykonania usługi przez Sprzedawcę)

- przechowywanie danych zawartych w wyżej opisanych dokumentach.

4. Sprzedawca zobowiązuje się do:

- zastosowania środków zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności do zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem

- ograniczenia dostępu wyłącznie do osób posiadających indywidualne upoważnienie do przetwarzania danych

- prowadzenia ewidencji osób upoważnionych

- zapewnienia aby osoby mające dostęp do danych zachowały je i sposoby zabezpieczenia danych w tajemnicy przy czym obowiązek ten istnieje po ustaniu zatrudnienia.

5. Kupujący wyraża zgodę na dalsze powierzenie przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę.

6. Sprzedawca odpowiada za skutki działań osób trzecich, którym powierzy wykonywanie ww. czynności na rzecz Kupującego, jak za działania własne.

 

9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 

1. Kupujący może odstąpić od umowy w razie trwającego więcej niż 30 (trzydzieści) dni opóźnienia Sprzedawcy w realizacji zamówienia w terminie określonym w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, po uprzednim pisemnym wezwaniu Sprzedawcy do realizacji zamówienia w dodatkowym terminie 7 (siedem) dni.

2. W razie odstąpienia Kupującego od umowy z przyczyn określonych w ust. 1, Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu dotychczas zapłaconej części ceny i wynagrodzenia.

3. Sprzedawca może odstąpić od umowy w razie opóźnienia Kupującego w zapłacie części lub całości należności.

4. Strony mogą w każdym czasie rozwiązać umowę za pisemnym porozumieniem pod rygorem nieważności.

 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 

1. W sprawach nieuregulowanych, zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

2. Spory mogące wyniknąć na tle realizacji umów, Strony poddają pod rozstrzygnięcie

sądu powszechnego właściwego rzeczowo dla siedziby Sprzedawcy.

3. Wszelkie zmiany umów lub zamówień winny być dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 

Ostatnia aktualizacja OWS: 2017.08.25

Złącze Asiantool
Asiantool A1030
8x30A + 2x4A, 250VAC